George Enriquez
Senior Pastor, Episkiazo Christian Church